ถกเพิ่ม เร าช นะ ม33 เร ารักกั น

ถกเพิ่ม เร าช นะ ม33 เร ารักกั น

ถกเพิ่ม เร าช นะ ม33 เร ารักกั น

วันที่ 11 กรกฎาค ม 2564 แหล่งข่ าวจากกระทร วงการค ลัง และสภาพัฒน์ ในฐานะก รรมการ ศบศ.

เปิ ดเผยว่า หลังจากน ายกรั ฐมนตรีประก าศล็ อกด าวน์รอบให ม่ภายใต้หลักการ หยุดการเดินทางและมีมาต รการเยี ยวย าควบคู่

ขณะนี้หน่ วยงานด้านเศร ษฐกิจของรั ฐบ าลทั้งหมด ได้มีการหารือเรื่องมาต รการมาเยี ยวย าประชาช นเพิ่มเติม

เพื่อรองรับการประก าศล็ อกด าวน์แล้ว คาดว่ามาต รการที่ออกมาจะเป็นรูปแบบเดิม แต่เป็นการพัฒนานโยบ าย เช่น

การเพิ่มเงิ นในโค รงการเร าช นะ ม33 เร ารักกัน และอาจจะมีโค รงการใหม่ออกมาเพิ่มเติมด้วย แหล่งข่ าวกล่ าว

ร ายงานข่ าวจากทำเนี ยบรั ฐบ าล ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรีและรมว.กลาโหม

ได้ให้นโยบ ายการออกมาต รการเยีย วย าทางเศร ษฐกิจให้กับผู้ได้รับผลกระท บจากมาต รการล็อ กดา วน์เพื่อป้องกั น

การระบ าดของ cv 19 ระลอก 4 โดยสั่งการให้น ายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองน ายกรั ฐมนตรีและรมว.พลังงาน

กระทร วงการค ลัง กระทร วงแร งงาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังค มแห่งชาติ (สศช.)

หรือสภาพัฒน์ รวมถึงหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องออกมาต รการเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระท บให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและรวดเร็วที่สุด

สำหรับมาต รการเยี ยวย าเศร ษฐกิจที่ได้รับผลกระท บจากการแพ ร่ระบ าดของ cv 19 ระลอกสี่ที่ผ่ านการอนุมั ติ

จากที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาค ม 2564 ที่ผ่ านมา โดยการพิจา รณาของคณะกร รมการกลั่นกรอง

การใช้จ่ ายเงิ นกู้ที่มี น ายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นประธานไปแล้ว ได้แก่

โค รงการเยี ยวย าน ายจ้ างและผู้ประกันตนมาตร า 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระท บจากมาต รการของรั ฐ

นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วด (กทม. และปริมณฑล) น ายจ้ างร ายละ 3000 บ าทต่อหัวลูกจ้ าง ไม่เกิน 200 คน

จำนวน 41,940 ร าย ลูกจ้ างคนละ 2,000 บ าท จำนวน 663,916 ร ายวงเงิ น 2,519 ล้ านบ าท

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังได้รับทร าบกรอบวงเงิ นกู้คงเหลือ ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทร วงการคลั ง

กู้เงิ น 1 ล้ านล้ านบ าท คงเหลือ 7,197.1745 ล้ านบ าท แบ่งออกเป็น

แผนงาน/โค รงการกลุ่มที่ 1 แผนงานหรือโค รงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแ พทย์และสาธ ารณสุข

เพื่อแ ก้ปั ญหาการระบ าดของ cv ไม่มีกรอบวงเงิ นคงเหลือ

แผนงาน/โค รงการกลุ่มที่ 2 แผนงานหรือโค รงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเห ลือ เยี ยวย า

ชดเชยให้กับภาคประชาช น เกษตรกร และผู้ประกอบการ กรอบวงเงิ นคงเหลือ 2,710.1767 ล้ านบ าท

แผนงาน/โคร งการกลุ่มที่ 3 แผนงานหรือโค รงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศ รษฐกิจและสังค ม

ที่ได้รับผลกระท บจากการระบา ดของ cv กรอบวงเงิ นคงเหลือ 4,486.9978 ล้ านบ าท

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้เรียกประชุมทีมเศรษ ฐกิจผ่ านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันพรุ่งนี้ (12 ก.ค. 64)

เวลา 15.30 น. เพื่อหาออกมาต รการเยี ยวย าทางเศร ษฐกิจเพื่อสู่คณะกรร รมการกลั่นกรองการใช้จ่ ายเงิ นกู้และ ครม.ต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.